Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 juni 2020

Schriftelijke vragen: overlast riolering West-Kinderdijk

Aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen te beantwoorden, zo veel mogelijk voor aanvang van het zomerreces. Indien dit niet volledig mogelijk is, wordt het college verzocht in ieder geval die vragen te beantwoorden, die voor aanvang van het zomerreces beantwoord kunnen worden.

1. Is het college bekend met het artikel Wateroverlast na stortbuien in Alblasserdam? [1]

2. In het artikel wordt gesproken over problemen met de riolering langs de West-Kinderdijk. Is het college bekend met de situatie ter plaatse?

3. Klopt het dat de riolering daar met enige regelmaat overstroomt, waardoor rioolwater en -inhoud de achtertuinen van bewoners en het oppervlaktewater van het Oosteromse Wiel vervuilt? Hoe lang spelen deze problemen al?

4. Klopt het dat het riool dat de problemen veroorzaakt eigendom is van de gemeente? Zo niet, wie is volgens u dan de eigenaar?

5. Klopt het dat de eigenaar van het riool verantwoordelijk is voor de problemen die het riool veroorzaakt? Zo niet, wie is volgens u dan verantwoordelijk?

6. Wat is volgens u de oorzaak van de genoemde problemen?

7. Klopt het dat bewoners na overstroming van het riool zelf geacht worden hun achtertuin schoon te maken? Vindt het college dat redelijk, mede gezien het feit dat er allerlei ziekteverwekkers in het rioolwater zitten, en bijvoorbeeld de aanwezigheid van SARS-CoV-2 (‘het Coronavirus’) in rioolwater is aangetoond [2]?

8. Welke schade ontstaat er door deze problemen aan het oppervlaktewater / milieu van het Oosteromse Wiel?

8. Hoe gaat de gemeente om met door de bewoners geleden schade, zowel materiële schade als bijvoorbeeld inhuurkosten, materiaalkosten en/of uren besteed aan schoonmaak- en herstelwerkzaamheden?

9. Welke afspraken zijn er met bewoners gemaakt om problemen zo veel als mogelijk te voorkomen? Worden deze afspraken, volgens het college, adequaat nageleefd? Wat kan de gemeente nog meer betekenen om problemen voor te zijn?

10. Welke technische mogelijkheden zijn er om het probleem structureel op te lossen? Is het bijvoorbeeld mogelijk om een zogenaamde ‘bypass’ aan te leggen?

11. Op welke termijn kunnen bewoners een structurele oplossing voor dit probleem verwachten?

12. Zijn er in Alblasserdam meer plekken waar zich structureel problemen voordoen met het riool? Welke overlast wordt daardoor veroorzaakt? En wat wordt er gedaan om die problemen op te lossen?

13. Wilt u deze vragen, met het oog op het naderende reces, vóór 8 juli beantwoorden? Mochten bepaalde vragen een langere beantwoordingstijd vergen, wilt u dan in ieder geval díe vragen beantwoorden die voor 8 juli beantwoord kunnen worden?

Gevraagd wordt de vragen schriftelijk te beantwoorden.

 

[1] Wateroverlast na stortbuien in Alblasserdam, Alblasserdamsnieuws.nl, 27 juni 2020, https://www.alblasserdamsnieuws.nl/wordpress/2020/06/27/wateroverlast-na-stortbuien-in-alblasserdam/
[2] Het Coronavirus & afvalwater, STOWA, https://www.stowa.nl/onderwerpen/diversen/diversen/het-coronavirus-afvalwater-projectdossier

 

Toelichting:

Wij hebben naar aanleiding van de berichtgeving op Alblasserdamsnieuws.nl de situatie aan de West-Kinderdijk bekeken en gesproken met bewoners. Ook hebben wij films en foto’s gezien. Wij zijn daarvan geschrokken. Achtertuinen staan er bij herhaling vol met rioolwater. Bewoners moeten zelf de rommel maar opruimen, en zijn meerdere dagen met de hogedrukspuit in de weer. Kinderspeelgoed en zandbakinhoud kunnen worden weggegooid. Ondertussen ervaren de bewoners weinig steun of medewerking van de gemeente. Integendeel, hun gevoel is dat de gemeente ze – letterlijk – in de stront laat zitten.

De oorzaak zoals die ons ter plekke is geschetst is een openbaar riool dat door de achtertuinen loopt dat dusdanig verzakt is dat het vuile water zich op het laagste punt, onder die achtertuinen, ophoopt. Als de druk op het riool oploopt, klappen op verschillende plekken in achtertuinen de putdeksels eruit en loopt het vuile water en alle bijkomende rioolinhoud (uitwerpselen, condooms, tampons, et cetera) de tuinen in en vervolgens in het oppervlaktewater van het Oosteromse Wiel, dat in verbinding staat met de Middelwetering.

Deze situatie is onhoudbaar. Er is de fractie van D66 dan ook alles aan gelegen dat er voor dit probleem een structurele oplossing komt. In de tussentijd zouden de bewoners ondersteund moeten worden bij opruimwerkzaamheden en schadeherstel, en bij het zo veel mogelijk voorkomen van vervolgincidenten – bijvoorbeeld door frequent het riool ter plekke leeg te zuigen.